ارتباط کلاسها با برنامه آزمونهای آزمایشی

برنامه ی کلاسهایی که از تابستان ۹۸ شروع خواهند شد.

برنامه کلاسها نه صرفا وابسته به آزمون های آزمایشی و نه کاملا در منافات با آن ها با پوشش تقریبا ۹۰ درصدی اجرا می شود.

در کلاس هایی که از اواسط مرداد آغاز شوند قطعا به تمامی برنامه های قلم چی خواهیم رسید.

شماره آزمون تاریخ مطلب از ریاضی ۳ در آزمون پاسخ می دهیم؟ مطلب از ریاضی پایه در آزمون پاسخ می دهیم؟
اول اواسط مهر تابع بلی دنباله خیر
دوم اوایل آبان تابع بلی معادله و نامعادله بلی
سوم اواسط آبان تابع بلی تابع درجه۲ بلی
چهارم اوایل آذر مثلثات بلی آمار خیر
پنجم اواسط آذر مثلثات بلی مرور مطالب فوق
ششم اوایل دی حد و مشتق بلی ---
هفتم اواسط دی مرور مطالب فوق ---
هشتم اوایل بهمن --- آمار و دنباله که گفته نشده بود بلی
نهم اواسط بهمن مشتق بلی ترکیبیات بلی
دهم اوایل اسفند کاربرد مشتق بلی هندسه خیر
یازدهم اواسط اسفند مشتق و کاربرد مشتق بلی لگاریتم بلی
دوازدهم اوایل فروردین --- هندسه که گفته نشده بود بلی
پس از عید نوروز، مرور تمامی مطالب دوازدهم و جامع و کلاسهای جمع بندی

بنابراین ترتیب تدریس مطالب به شرح زیر می باشد.

تابع- معادله و نامعادله-مثلثات-حد- مشتق-دنباله-آمار- ترکیبیات-کاربرد مشتق-لگاریتم-هندسه

برنامه فوق بهترین برنامه جهت پوشش همزمان با آزمون های ازمایشی و همچنین ترتیب موثر یادگیری با توجه به اهمیت و دشواری است.

بالا